Autorzy

Dr    hab.    Magdalena    Kachniewska – profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca na Podyplomowym Studium Menedżerów Turystyki.
Praktyczne  doświadczenia  w  branży  turystycznej  zaczęła  gromadzić  jako pilot  biur  podróży  (Orbis,  Almatur,  ATAS),  a  następnie  pracownik  prawie wszystkich szczebli zarządzania w branży hotelarskiej. Do czerwca 2009 roku była prezesem zarządu spółki Efekt Hotele SA oraz dyrektorem generalnym hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday Inn w Krakowie.
Od  lipca  2011  roku  pełni  funkcję  członka  Rady  Nadzorczej  Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego hotelami Król Kazimierz, Hotel Łeba, Hotel Masuria i Hotel Millenium. Od jedenastu lat jest doradcą i trenerem przedsiębiorstw branży turystycznej, konsultantem na etapie rozruchu ponad 20 obiektów hotelowych w Polsce.
Autorka  i  współautorka  licznych  ekspertyz  dotyczących  branży  turystycznej w Polsce, realizowanych na zlecenie Departamentu Turystki Ministerstwa Sportu i Turystyki (wcześniej Ministerstwo Gospodarki), Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Instytutu Turystyki oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek: Zarządzanie jakością usług turystycznych, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego,  Jak odnieść sukces w turystyce. Tłumaczka poradników dla branży turystycznej (m.in. Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach).
Prowadzi blogi: dla hotelarzy (marketing4hotels.wordpress.com) i dla swoich studentów (mk4students.blogspot.com) oraz blog fotograficzno-podróżniczy (nocami.blogspot.com).

Dr    Elżbieta    Nawrocka – adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze). Pracownik naukowo-dydaktyczny (w przeszłości lub obecnie) kilku uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wykonawca w dwóch projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych; współautorka podręcznika  akademickiego  Hotel  w  XXI  wieku.  Zarządzanie  w  warunkach globalizacji  oraz  książek:  Współpraca  i  integracja  w  turystyce  w  euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku.
Ekspert – konsultant w programie pod nazwą „Turystyka rekreacyjna i turystyka specjalistyczna”, wykonawca w projekcie „Analiza stanu istniejącego  i  możliwości  rozwoju  turystyki  oraz  badania  marketingowe  turystyki przyjazdowej w regionach przyjazdowych”. Zleceniobiorca m.in. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział w Zgorzelcu, Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Samorządowego we Wrocławiu, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w  Jeleniej  Górze,  Ośrodka  Badań  i  Usług  „Economicus”  w  Jeleniej  Górze i Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Wykładowca na wielu
szkoleniach  i  studiach  podyplomowych  z  zakresu  marketingu,  zarządzania, turystyki.
Pasjonują ją sport, turystyka, polityka i muzyka.

Dr    hab.    Agnieszka    Niezgoda
    –    profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (obecnie Wydział Gospodarki
Międzynarodowej), z katedrą tą związana od 1996 roku. W latach 2004–2007 członek AIEST International Associaton of Scientific Experts in Tourism oraz Komisji Ekspertów Konkursu na najlepsze usługi hotelarskie i gastronomiczne fundacji „Teraz Polska”. Autorka ok. 100 publikacji dotyczących przede wszystkim: rozwoju zrównoważonego w turystyce, możliwości i barier turystyki zrównoważonej, popytu turystycznego, zachowań konsumentów na rynku
turystycznym.  Najważniejsze  z  nich  to  książki:  Obszar  recepcji  turystycznej w  warunkach  rozwoju  zrównoważonego  i  Popyt  turystyczny.  Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.
Wykonawca w kilkunastu projektach badawczych i naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in.: „Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania” (grant miasta Poznania), „Rozwój zrównoważony w turystyce”, „Możliwości i bariery rozwoju turystyki zrównoważonej”, „Destination and Rejuvenation Strategies. Policies and Measures”, „Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego – dział: Turystyka”.
Prywatnie interesuje się historią kultury śródziemnomorskiej, psychologią,
jej pasją jest też taniec.

Dr     Adam     Pawlicz  –  wykładowca  na  Uniwersytecie  Szczecińskim  oraz w Wyższej Szkole Zawodowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Oeconomicus”. Praktyczne doświadczenia z zakresu turystyki zaczął gromadzić jako kierownik projektu UE pt. „Przewodnik turystyczny po Szczecinie w języku angielskim dla młodzieży niepełnosprawnej” w ramach programu „Młodzież” w 2003 roku.
Jest autorem dwóch publikacji zwartych oraz autorem lub współautorem 56 artykułów naukowych (w tym 15 w języku angielskim) i 17 rozdziałów w podręcznikach akademickich. Publikuje również w czasopismach branżowych (np. „Hotelarz”) i jest autorem licznych odczytów dla branży turystycznej (m.in. w styczniu br. w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Przewodników Turystycznych).
Otrzymał sześć nagród zespołowych JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dwie indywidualne (w tym I nagroda w konkursie na najlepszego asystenta Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007 roku).
Odpowiedzialny za kontakty z zagranicznymi partnerami Katedry Zarządzania Turystyką, opiekun Koła Naukowego Turystyki „Konturus”. Pełni funkcję redaktora tematycznego anglojęzycznych zeszytów naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego „Service Management”.
Prywatnie interesuje się szachami i turystyką.